Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir sorusunun cevabı, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda ‘’Tanımlar’’ konu başlığı ile açıklanan bölümde yer almaktadır. İş güvenliği uzmanlarının görev ve yetkileri, taşıyacağı sorumlulukların genel çerçevesi ve nasıl eğitim almaları gerektiğine dair hükümlerin yer aldığı kanun maddelerinde, kimlerin iş güvenliği uzmanı olabileceği açıkça belirtilmektedir. Kanun hükümlerine göre,

 • Mimarlık veya mühendislik eğitimi veren üniversitelerden mezun olanlar,
 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimi veren üniversite ve yüksekokul mezunları,
 • Kimyager, biyolog ve fizikçi unvanını taşıyan kişiler,
 • Teknik öğretmenler

İş güvenliği uzmanı olarak görev alabilecek niteliklere sahip kişilerdir. Bunların dışında bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olup iş güvenliği belgesine sahip olanlar bu unvana sahip olabilmektedir.

İş güvenliği kanununa göre; ‘’Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.’’ Bu iş yerinin yükümlülüğüdür. Ayrıca İşverenler de,  iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygulamakla da yükümlülerdir.

Peki, bir iş yerinde iş güvenliği kurulu kimlerden oluşur derseniz;

 • İşveren ya da işveren vekili,
 •  İş güvenliği uzmanı,
 • İşyeri hekimi,
 • İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
 • Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
 • Bulunması halinde formen, ustabaşı veya da ya usta,
 • Çalışan  temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci seçilir. Tüm bu çalışanlardan iş yerinde bir iş güvenliği kurulu oluşturulur.

Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri ise iş güvenliği uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler ya da idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından kurul yürütülür.

Birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin bulunduğu bir iş yerinde ise, işveren tarafından görevlendirme yapılır. İş güvenliği uzmanının görevlendirilmesinde o işyerinin tehlike sınıfına uygun uzmanlar arasından birisi seçilerek görevlendirilir.

Kurulun görev ve yetkilerine gelince;

İş yerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak, işverenin ya da işveren vekilinin onayına sunmak ve yönergenin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine taşımak,

İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara mümkün olduğunca yol göstermek,

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirip, alınacak tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bu tehlikelerle ilgili bildirimde bulunmak,

İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve işyerinde meydana gelen ancak iş kazası olarak değerlendirilmeyen işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğratma potansiyeli olan olayları araştırmak ve incelemek

Meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline bu raporu sunmak,

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini iyi bir şekilde planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak,

Ayrıca hazırlanan bu kural ve programları işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek ve eksiklik görülmesi halinde de mutlaka geri bildirimde bulunmak,

İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını mutlaka kontrol etmek,

İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığını ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,

İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlayıp o yıl içinde yapılan çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13 üncü maddesinde belirtilen çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,

İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar.

Tüm bu önlem ve çalışmalar iş yerlerinde çalışan personellerin sağlığı ve güvenliği için özenle uyulması gereken kurallardır. İş yerlerinin de iş güvenliği kuruluna seçeceği personeller bu kurallara uymazlarsa ve gereken sorumlulukları yerine getirmezlerse sorumlu tutulurlar.

#6331SayılıİşSağlığıVeGüvenliğiKanunu #kimlerİşGüvenliğiUzmanıOlabilir #işGüvenliği #apakAkademi

Call Now ButtonHemen Ara